Johannes Postlaan 14

3705 LN Zeist

Tel: 030-6995663

a-zverhuur@zonnet.nl

Algemene Voorwaarden AZ Verhuur

Artikel 1: Algemene Bepalingen

 1. Huurder dienst zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs of paspoort.
 2. Onder verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: AZ-verhuur.
 3. Alle huur wordt aangegaan bij een door verhuurder en huurder afzonderlijk te ondertekenen overeenkomst (hierna te noemen: huurovereenkomst), waarop behoudens de in die overeenkomst vermelde bijzondere voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend, verhuurder is eerst dan gebonden nadat de door huurder ondertekende huurovereenkomst door de verhuurder is ontvangen.
 4. Op alle door verhuurder aangegane huurovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de huurovereenkomst zullen worden gebracht voor de arrondissementsrechtbank te Utrecht, of de rechter die volgens de normale competentieregels bevoegd is, zulks naar keuze van de verhuurder.
 5. Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maat-of gewichtsopgaven, schema’s of bestekken, welke verhuurder vertrekt, blijven eigendom van verhuurder onder uitdrukkelijk voorbehoud van diens auteursrechten en met verbod deze zonder verhuurders schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
 6. Opgave of vermelding van gewichten, afmetingen, hoedanigheid of vermogen van het te verhuren materiaal en andere technische gegevens vanwege verhuurder verstrekt, worden geacht slechts bij benadering te gelden: dergelijke opgaven en vermeldingen binden verhuurder slechts dan, wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 2: Levering

 1. De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de huurovereenkomst gegeven omschrijving van de te verhuren goederen (hierna te noemen: het gehuurde).
 2. De aflevering en de teruggave van het gehuurde geschiedt ten bedrijven van verhuurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het vervoer van het gehuurde naar en vanaf huurder geschiedt voor rekening en risico van huurder.

Artikel 3: Prijs

 1. Als huurprijs geldt de in de overeenkomst genoemde prijs. De huurprijs is gebaseerd op een achturig gebruik van het gehuurde gedurende de officiële werkdagen tijdens de huurperiode. Verlangt huurder het gehuurde meer uren per dag en/of meer dagen per week te gebruiken, dan is huurder gehouden verhuurder hiervan in kennis te stelen en is verhuurder gerechtigd een hogere huurprijs in rekening te brengen.
 2. Voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst of voortijdige teruggave van het gehuurde geeft huurder geen aanspraak op vermindering van de huurprijs of schorsing van de overeenkomst, tenzij de oorzaak daarvan gelegen is in een defect van het gehuurde en dit defect in gevolg deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van de verhuurder komt.
 3. Wanneer een kostprijsbestanddeel van de door verhuurder opgegeven huurprijs tijdens de loop van een huurovereenkomst mocht worden verhoogd, heeft de verhuurder het recht deze verhoging door evenredige verhoging van prijzen en materialen, lonen, omzetbelasting en andere rechten door te berekenen. Voor zover enige prijsbeschikking van overheidswege aan een dergelijke doorberekening in de weg zou staan, zal verhuurder gerechtigd zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, zonder daartoe enigerlei schadevergoeding jegens huurder verplicht te zijn.
 4. Doorslijpschijven, nieten etc. dienen te worden gekocht. Brandstof voor heaters, aggregaten etc. is voor rekening van de huurder.

Artikel 4: Duur

 1. De huur is aangegaan voor de in de huurovereenkomst genoemde termijn, waarbij dag(en) waarop het gehuurde naar huurder wordt vervoerd, respectievelijk naar verhuurder wordt teruggevoerd, mede als huurdagen gelden.
 2. Bij huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan geldt voor beide partijen een opzegtermijn van tenminste drie werkdagen. Bij huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is huurder verplicht aan verhuurder zo tijdig mogelijk mede te delen, waar het gehuurde voor terug levering gereed staat, opdat verhuurder ervoor kan zorgen, dat het met de gebruikelijke middelen van vervoer nog vóór 16.30 uur op de laatste dag van de overeenkomst bij verhuurder kan worden afgeleverd.
 3. Indien het gehuurde niet is terug geleverd na afloop van de termijn waarvoor de huur is aangegaan wordt een nieuwe huur geacht te zijn gesloten, voor dezelfde looptijd en onder dezelfde voorwaarden, tenzij verhuurder binnen één week na afloop van de eerste bedoelde huur daartegen bezwaar maakt.

 

Artikel 5: Betaling

 1. Verhuurder is steeds gerechtigd bij de aanvang of bij het ingaan van de overeenkomst een waarborgsom van de huurder te verlangen tot zekerheid van nakoming van huurders verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Betaling van een waarborgsom schort huurders verplichting tot betaling der huurpenningen niet op. Teruggave van de borgsom zal bij het einde van de huur geschieden, doch eerst nadat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 2. Voor zover verhuurder niet van huurder vooruitbetaling van de huur verlangt, geldt het volgende. Bij huurovereenkomst voor een duur van minder dan een maand is de huurprijs verschuldigd terstond na beëindiging van de huur. Bij alle andere huurovereenkomsten is de huurprijs steeds per maand bij nabetaling verschuldigd, de laatste volle of gedeeltelijke maandtermijn terstond bij beëindiging van de huur.
 3. Alle door de huurder te verrichten betalingen aan verhuurder dienen te geschieden á contant ten kantore van verhuurder dan wel op een door verhuurder aangewezen bank- of girorekening, zonder dat tegen enige betalingsverplichting schuldvergelijking ingeroepen of korting toegepast kan worden. Eventuele reclames van huurder schorsen zijn betalingsverplichting niet op. Bij nalatigheid in de betaling wordt huurder een rente verschuldigd van 1% per maand, vanaf 14 dagen na factuurdatum berekend.

 

Artikel 6: Gebruiksvoorwaarden

 1. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de daarvoor geldende bestemming en op plaatsen waar zulks veilig kan geschieden te gebruiken en daarbij de instructies of aanwijzingen hem door of vanwege verhuurder voor het gebruik en onderhoud van het gehuurde verstrekt nauwkeurig op te volgen en in het algemeen voor het gehuurde te zorgen als een goed huisvader.
 2. Huurder is verplicht aan verhuurder mede te delen op welke plaats het gehuurde zal worden geplaatst en/of gebruikt. Deze plaats behoeft verhuurders toestemming, bij gebreke waarvan verhuurder bevoegd zal zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens huurder gehouden te zijn. In geen geval mag het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming het Nederlands grondgebied verlaten. Verhuurder of de door hem aangewezen personen dienen te allen tijden vrije toegang tot het gehuurde te kunnen krijgen en in staat gesteld te worden door verhuurder nodig geachte werkzaamheden aan het gehuurde te verrichten.
 3. Huurder is niet bevoegd het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming weder of onder te verhuren of op enigerlei wijze in gebruik af te staan.
 4. Huurder is verplicht van iedere schade of defect aan het gehuurde terstond melding te doen aan verhuurder. Huurder is niet gerechtigd enige herstelling of bewerking aan het gehuurde door andere dan verhuurder of door diens aangewezen personen te doen verrichten.
 5. Indien tijdens de huur enige derde aanspraken op het gehuurde pretendeert dan wel enige beslag op het gehuurde onder huurder wordt gelegd, is huurder verplicht terstond aan verhuurder melding te doen van die omstandigheid.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor schaden

 1. Door inontvangstname door huurder van het gehuurde wordt huurder geacht te erkennen het gehuurde in goede staat geschikt voor het overeengekomen gebruik te hebben ontvangen en te hebben kennisgenomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van het gehuurde.
 2. Verhuurder verbindt zich de onderdelen van het gehuurde die defect mochten raken uitsluitend ten gevolge van gebreken in het materiaal of van ondeugdelijke bewerking daarvan te herstellen of te vervangen, mits zodanig gebrek terstond schriftelijk door huurder is gemeld. Deze verplichting geldt niet voor het elektrische gedeelte van het gehuurde en voorts in het algemeen niet, wanneer het defect veroorzaakt kan zijn door of in verband met omstandigheden die aan huurder te verwijten zijn zoals onoordeelkundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het gehuurde werd geleverd; onvoldoende onderhoud; gebruik van ongeschikte brandstof, energie of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of onvoldoende fundering van het gehuurde, verkeerd aansluiten van de spanningsbron en verder alle gevallen waarin de oorzaak van het defect niet kan worden vastgesteld.
 3. Behoudens de hiervoor sub b omschreven verplichtingen van verhuurder komen gedurende de huur alle risico’s met betrekking tot het gehuurde en alle kosten van onderhoud en reparaties van het gehuurde voor rekening van de huurder.
 4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn verhuurder en diens personeel nimmer aansprakelijk voor schade aan, door of in verband met het gebruik van het gehuurde ontstaan, ongeacht de oorzaak van deze schade en ongeacht of deze schade is ontstaan door de schuld van huurder of derden dan wel als gevolg van enig al dan niet verborgen gebrek van het gehuurde of overmacht. Huurder vrijwaart verhuurder en diens personeel voor vorderingen van derden ter zake van dergelijke schade.

Artikel 8: Wanprestatie van huurder

 1. Ingeval:
 2. Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of
 3. Beslag wordt gelegd op het gehele of gedeeltelijke vermogen van huurder, of
 4. Huurder enige verplichting jegens verhuurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of nalaat factuurbedragen binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of
 5. Huurder overgaat tot staking, stillegging, liquidatie of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan, heeft verhuurder door het enkele plaatsgrijpen van een der genoemde omstandigheden het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder dat verhuurder daardoor tot vergoeding van enige schade gehouden is en onverminderd het recht van verhuurder vergoeding van schaden en interessen te vorderen. In genoemde omstandigheden zijn alle door huurder verschuldigde bedragen ineens en dadelijk opeisbaar.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het door huurder aan verhuurder verschuldigde komen ten laste van huurder. De buitengewone rechtelijke kosten bedragen tenminste het door Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief:

over de eerste                     €     6.500,-     15%

over het meerdere tot       €   13.000,-     10%

over het meerdere tot       €   32.500,-       8%

over het meerdere tot       € 130.000,-     10%

 1. Ingeval vanwege verhuurder bij de huurovereenkomst een waarde van het gehuurde is opgegeven, zal bij totaal verlies van het gehuurde tijdens de huur, huurder tenminste deze waarde aan verhuurder verschuldigd zijn. Met totaal verlies wordt gelijk gesteld dermate ernstige beschadiging van het gehuurde, dat dit naar verhuurders oordeel niet voor herstelling in aanmerking komt.

Artikel 9: Teruggave

 1. Bij teruggave aan verhuurder zal het gehuurde worden nagezien door verhuurder, des verlangend in tegenwoordigheid van huurder. Ingeval verhuurder bevindt, dat het gehuurde in beschadigde of niet compleet wordt afgeleverd, zal hij een staat van zijn bevindingen opmaken met zo min mogelijk de geldelijke omvang der schade of vermissing, welke staat tussen partijen bindend is, zo hij niet binnen vijf dagen na kennisgeving aan huurder door deze wordt betwist, zulks onverminderd verhuurders recht tot berekening van een schadevergoeding wegens derving van het gebruik van het gehuurde gedurende deze termijn en de met het herstel of weder aanschaffing van het gemiste gemoeide tijd.

Artikel 10: Overmacht verhuurder

 1. Ingeval van overmacht, waarmee gelijkgesteld worden alle omstandigheden die maken dat de uitvoering door verhuurder van de huurovereenkomst wordt belet en die door verhuurder redelijkerwijs niet beïnvloed kunnen worden, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zulks naar zijn keuze en zonder dat verhuurder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 11: Slotbepaling

 1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en worden partijen, voor wat betreft de ongeldige bepaling(en), geacht datgene overeengekomen te zijn dat de strekking van de ongeldige bepaling(en) het meest nabij komt en in overeenstemming is met de wet.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slecht afgeweken worden door middel van een schriftelijke, door huurder en verhuurder ondertekende overeenkomt. Indien verhuurder heeft ingestemd met enig beding dat afwijkt van het in één of meerdere van deze voorwaarden geregelde, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.